Järjestömme visiona on...

Tasa-arvo ja turvallisuus

Haluamme luoda maahanmuuttajayhteisöihin tasa-arvoisen ja tasapainoisen keskustelu- ja toimintakulttuurin, joka kunnioittaa jokaista yhteisön jäsentä yksilönä ja ryhmänä. Yhteisön jäsenillä tulee olla oikeus rakentaa elämänsä oman tahtonsa mukaisesti riippumatta heidän sukupuolestaan, asemastaan yhteisössä, klaanistaan, suvustaan tai perheestään. Yhteisöjen jäsenten tulee saada tukea ja turvaa huolimatta siitä, minkälaisen suunnan he ovat itse elämälleen valinneet. Haluamme normalisoida naisten rooli tasa-arvoisena yhteisönjäsenenä siten, että heillä on tulevaisuudessa yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet tasa-arvoiseen elämään. Tällaisina mahdollisuuksina näemme esimerkiksi opiskeluun ja työnhakuun liittyvät asiat.

Rinnakaisyhteiskunnan torjuminen

Haluamme kiinnittää maahanmuuttajataustaiset yhteisöt ympäröivään yhteiskuntaan ja estää siten jo olemassa olevien rinnakkaisyhteiskuntien vahvistumista. Haluamme muokata maahanmuuttajayhteisöiden ja niitä ympäröivän yhteiskunnan negatiivisia asenteita nykyaikaiseen, tasa-arvoiseen ja toinen toisemme hyväksyvään muotoon.

Lasten hyvinvointi ja edunvalvonta

Haluamme parantaa eri maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointia ja edunvalvontaa siten, että maahanmuuttajalasten hyvinvointi ei ole riippuvainen lapsen vanhempien kotimaasta tai kulttuurista. Jokainen lapsi ansaitsee hyvän ja turvallisen kasvuympäristön kulttuutitaustastaan huolimatta. Haluamme varmistaa sen, että myös maahanmuuttaja-taustaiset lapset saavat kasvulleen niin vanhempiensa kuin ympäröivän yhteiskunnankin tuen. Tavoitteenamme on lopettaa negatiivisten kulttuuritraditioiden aiheuttamat ilmiöt, kuten pakkoavioliitot. Haluamme poistaa tyttöjen ja naisten silpomiseen liittyvän silpomiskulttuurin siten, ettei yksikään tyttölapsi joudu silvotuksi Suomessa tai ulkomailla. 

Muutos sisältäpäin

Haluamme löytää muutoksentekijät yhteisöjen sisältä ja aloittaa muutoksen sisältäpäin. Tiedämme yhteisöissä olevan aktiviisia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, joiden avulla muutokset pystytään toteuttamaan luoden yhteisiä toimintamalleja ja linkkejä yhteisöjen sisälle. Tavoitteenamme on saattaa yhteen nämä aktiivit ja rakentaa yhteisöihin salliva ja kuunteleva keskusteluympäristö, jossa myös vaikeimmista asioista voidaan keskustella leimautumista pelkäämättä.


Järjestömme arvot ovat...

Yhteisölähtöisyys

Muutokseen tarvitaan rohkeita yksilöitä, jotka ottavat itse vastuun ja osallistuvat itse haluamaansa muutokseen. Tavoitteenamme on edistää maahanmuuttajataustaisten asiaa heidän omaa aktiivisuuttansa edistäen.

Objektiivisuus

 Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka toimii ennakkoluulottomasti ja objektiivisesti asiapohjalta poliittisesti, uskonnollisesti tai kulttuurisesti latautuneista aiheista huolimatta.

Avoimuus

Muutos saadaan aikaan avoimella vuoropuhelulla ja toistemme kuuntelemisella. Niiden pohjalta luomme pitkälle kantavia ratkaisumalleja. 

Yli rajojen

Haluamme murtaa yhteiskunnan eri yhteisöjen ja ihmisten välille muodostuneita muureja. Haluamme luoda vapaan foorumin, jossa jokainen voi tuoda esille omat näkemyksenä kritiikkiä pelkäämättä.

Ihmisarvo

Uskomme ihmisarvoon jokaisen ihmisen perusoikeutena ja haastamme yhteisöjen jäseniä kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksia meidän kaikkien parhaaksi.